Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode

Všeobecné obchodné podmienky – kurzy

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

TARGET Academy, n.o., IČO: 50392557, DIČ: 2120311325, Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, zap. v Okresný úrad Prešov, OVVS-526/2016-NO. TARGET poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi ZÁŽITKOVŇA a študentom kurzov s kockami LEGO a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania s kockami LEGO.

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi ZÁŽITKOVŇA a študentom, príp. zákonným zástupcom študenta, vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, resp. na základe vyplnenej on-line prihlášky na kurz s kockami LEGO. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom otvorenia kurzu, a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

3. Platba

 1. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo v hotovosti v kancelárii v JAZYKOVEJ ŠKOLE TARGET. Karpatská 15, Poprad.
 2. Podpísanú záväznú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr 7 dní pred začatím kurzu v jazykovej škole TARGET. Kurzovné sa uhrádza nasledovne:
  a)POLROČNÁ PLATBA: Kurzovné sa uhrádza najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.
  Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet LEGÁRNE alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.
 3. Číslo účtu TARGET je SK21 0900 0000 0051 1575 9837 (Slovenská Sporiteľňa) ako správa pre prijímateľa bude uvedené meno a priezvisko účastníka kurzu.
 4. LEGÁREŇ má nárok uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade hradenia na splátky. V prípade, ak LEGÁREŇ z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7.c), je študent povinný uhradiť TARGET zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

 1. Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 20 % z kurzovného.
 2. Stornovanie kurzu v deň začatia kurzu alebo po začatí prvého dňa výučby – storno poplatok je plná výška kurzovného.
 3. Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia nie je možné.
 4. ZÁŽITKOVŇA si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknuť študentom možnosť pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
 5. ZÁŽITKOVŇA si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
  1. Ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
  2. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti ZÁŽITKOVŇA vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
  3. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 14 dní.
 6. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy TARGET poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť dieťaťa na výučbe neposkytuje ZÁŽITKOVŇA žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia v dĺžke min. 1 mesiac) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje, alebo mu bude vrátená plná suma kurzovného za uvedené obdobie.

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. ZÁŽITKOVŇA môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet TARGET academy.
 2. ZÁŽITKOVŇA si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a lektorov alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 3. ZÁŽITKOVŇA je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. Ochrana osobných údajov a duševného vlastníctva

 1. ZÁŽITKOVŇA prehlasuje, že všetkým študentom, príp. zákonným zástupcom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
 2. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol ZÁŽITKOVŇA , za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely ZÁŽITKOVNE. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
 3. Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
 4. Fotografie, ktoré budú vyhotovené počas kurzu môžu byť zverejnené na web stránke ZÁŽITKOVŇA.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2020

 

Všeobecné obchodné podmienky – letné tábory

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

TARGET Academy, n.o., IČO: 50392557, DIČ: 2120311325, prevádzka: Karpatská 15, 058 01, Poprad, (ďalej len „Spoločnosť“) je poskytovateľom výučby angličtiny pre deti. Tieto všeobecné zmluvné podmienky   upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii Letného denného tábora ( ďalej len „tábor“) , ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

 1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom  vzniká na základe podpísanej Registračnej prihlášky  na Letný tábor (ďalej len „prihláška“)  buď v písomnej  alebo v elektronickej podobe cez formulár na webovej stránke target-skola.sk, alebo www.zazitkovna.sk (návrh v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Prijatie  prihlášky, zaslanej v písomnej alebo  elektronickej forme,  je Spoločnosťou potvrdené spätným e-mailom, ktorý je potrebný  na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o Letnom dennom tábore od spoločnosti Target academy n.o. (ďalej len „zmluva“). Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu (prijatie návrhu v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 3. Po prijatí prihlášky zo strany Spoločnosti môže rodič  pred začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť  Spoločnosti storno poplatky tak, ako je to uvedené v článku  4 (Storno podmienky).

3. Cena a platobné podmienky

 1. Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve.
 2. Spoločnosť má právo požadovať pri uzatvorení zmluvy zaplatenie 100% ceny za tábor a to najneskôr 30 dní pred realizáciou tábora. Miesto v tábore rezervuje Spoločnosť dieťaťu až po zaplatení celej sumy.
 3. Cenu  za tábor je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti alebo vkladom v hotovosti v sídle Spoločnosti, variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré rodič obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.
 4. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane rodič pri plnení záväzkov zo zmluvy do omeškania, môže si Spoločnosť účtovať zákonný úrok z omeškania podľa Nar. Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Pri omeškaní  rodiča s úhradou  ceny je Spoločnosť oprávnená od tejto zmluvy odstúpi (čl. 8 bod 1) a rodič je  povinný uhradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodiča vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody a ušlý zisk.
 5. 6 € za tábor je registračný poplatok. V prípade storna tábora zo strany rodiča alebo organizátora sa registračný poplatok nevracia.

4. Storno podmienky

1) Storno podmienky – denný tábor

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 1. odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor  zaplatil celú cenu  táto mu bude vrátená  do 14 dní od odstúpenia.
 2. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do  7 dní pred termínom  prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny  za tábor  bude rodičovi vrátená.
 3. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor  v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
 4. odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa.

2) Storno podmienky – pobytový tábor

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o pobytovom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 1. odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor zaplatil celú sumu,  táto mu bude vrátená  do 14 dní.
 2. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do  7 dní pred termínom  prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny  za tábor  bude rodičovi vrátená.
 3. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor  v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
 4. odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa v deň začiatku na tábor.

3) Storno podmienky – denný tábor v základnej škole Poprad

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 1. odstúpenie bez storno poplatku: do 30-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor  zaplatil celú cenu  táto mu bude vrátená  do 14 dní od odstúpenia.
 2. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 50 % z ceny za tábor: v lehote do  7 dní pred termínom  prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny  za tábor  bude rodičovi vrátená.
 3. odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor  v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.
 4. odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa.

V prípade, že počas trvania denného detského tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za denný tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.
3) Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť  povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto  zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

5. Foto a video

Zástupcovia Spoločnosti sú oprávnení navštevovať tábor kedykoľvek počas výučby a rodičia podpisom prihlášky súhlasia s vyhotovovaním videozáznamov, ktoré budú k dispozícii na webových stránkach www.zazitkovna.sk, www.target-skola.sk výlučne pre rodičov pod blokovaným prístupom cez prihlasovacie heslo a fotodokumentácie tábora, ktorá môže byť uverejnená na webstránke a Facebook fan page Spoločnosti. Videozáznamy sú určené rodičom za účelom vizualizácie priebehu dní v tábore a prezentácie jazykových znalostí nadobudnutých deťmi. Tieto záznamy budú uchované pre rodičov účastníkov tábora po dobu 2 rokov.

6A. Organizácia denného tábora

 1. Denný tábor prebieha v 5-dňových  turnusoch od pondelka do piatku. Deti sú odovzdávané do denného tábora medzi 7.15 – 8.15 a preberané  z  denného tábora medzi 15.00 – 16.00. Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na  každú skupinu 10 detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
 2. Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude  mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
 3. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 4. Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok,  režim dňa,  pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné  zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
 5. Spoločnosť  odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky).  Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
 6. Organizačné pokyny tábora  budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

6B. Organizácia pobytového tábora

 1. Pobytový tábor prebieha v 6-dňových  turnusoch od nedele do piatka. Deti sú odovzdávané do areálu tábora rodičmi v prvý deň (nedeľa) medzi 14.00 a 15.00 a preberané  z tábora v posledný deň tábora (piatok) medzi 16.00 – 17.00. Rodičia sú oboznámení s pobytovým programom v tábore. Na  každú skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
 2. Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude  mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
 3. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 4. Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok,  režim dňa,  pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné  zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
 5. Spoločnosť  odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky).  Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
 6. Organizačné pokyny tábora  budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

6C. Organizácia denného tábora v základnej škole

 1. Denný tábor prebieha v 5-dňových turnusoch od pondelka do piatku, okrem sviatkov 5.7., 29.8. a 1.9. Deti sa každé ráno medzi 7:15 a 8:30 schádzajú v základnej škole v Poprade, kde prebieha denný tábor. Vaše deti si opäť vyzdvihnete medzi 15:00 a 16:00 v zazmluvnenej základnej škole v Poprade. Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na  každú skupinu 10 detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.
 2. Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude  mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.
 3. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 4. Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok,  režim dňa,  pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné  zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
 5. Spoločnosť  odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky).  Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
 6. Organizačné pokyny tábora  budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

7. Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v Spoločnosťou stanovených lehotách je Spoločnosť oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
 2. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti nemá nárok na vrátenie časti  ceny za nečerpané služby.
 3. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa  čl.4.
 4. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet 8 detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Spoločnosť umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Spoločnosť bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 7. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Spoločnosti so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 8 €.

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.
 2. Rodič podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných  údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj uvedených údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
 3. Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov najmä v ust. § 20 nasl. Zák.č. 428/2002 Z.z.  o ktorých rodič prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Spoločnosti  informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 4. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

10. Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.
 2. Rodič prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.
 3. Na základe úradu verejného zdravotníctva budeme počas táborov zabezpečovať a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej a prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov táborov v súlade so všeobecne platnými preventívnymi opatreniami, ktoré boli vydané hlavným hygienikom SR.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v súvislosti s preventívnymi opatreniami resp. vládnymi nariadeniami k Covid 19 a s tým súvisiacej situácie u našich dodávateľov. V PRÍPADE AKÉKOĽVEK ZMENY PROGRAMU KAŽDÝ BOD PROGRAMU NAHRADÍME INÝM PLNOHODNOTNÝM BODOM PROGRAMU.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.2.2023.