Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Stavebnica je súčasť predmetu Pracovné vyučovanie v ZŠ

Stavebnica je súčasť predmetu Pracovné vyučovanie v ZŠ
27. februára 2024 Braňo Švec
Family Day

Vedeli ste, že práca so stavebnicou je v slovenských školách dokonca povinná súčasť vyučovania?

Štátny pedagogický ústav uvádza, že pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ je súčasťou vzdelávacieho štandardu okrem iného zhotovenie konštrukcie zo stavebníc, zhotovenie výrobkov s využitím zapojenia jednoduchého elektrického obvodu alebo zhotovenie modelov dopravných prostriedkov alebo zdvižných zariadení

Pamätáte si na predmet pracovné vyučovanie?

Tak práve na tomto predmete sa slovenské deti oboznamujú so stavebnicami. Nepochybujeme, že takmer všetci z nich stavebnice dokonale poznajú. No máloktoré dieťa ich pozná tak dobre ako by mohlo.

Deti sa s kockami stavebníc väčšinou len hrajú a skladajú svoje kreatívne výtvory, čo je určite tiež prínosné a užitočné. Avšak – deti sami sa určite sami nenaučia veci, ktoré ich na hodinách legokrúžkov učíme my.

Čo ich teda učíme?

Na vyučovacej hodine našich krúžkov deti nasledujú modelový plán, využívajú predstavivosť, geometrické myslenie a plán postupu. To všetko musia vo dvojici komunikovať tak, aby sa dostali úspešne k cieľu – aby nimi poskladaný model fungoval a pohyboval sa pomocou motorčeka tak ako bolo naplánované.

Vzdelávací štandard ako program aktivity žiakov je vytvorený tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činností žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, manipulovanie s predmetmi, experimentovanie, konštruovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad rozvíjania ich praktických zručností. Preto nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne reprodukovať.

Predmet pracovné vyučovanie je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností. Dopĺňa celé základné vzdelávanie o zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti.

Zážitkovňa na predmete Pracovné vyučovanie

Ideálne oživenie hodín pre triedy 3. a 4. ročníkov tak môže priniesť práve naša legolektorka Lucka. Na hodinách používa špeciálne sety kociek LEGO s motorčekmi a modelové plány, ktoré sú vytvorené pre túto vekovú skupinu. Lucka pre vaše deti prinesie kompletnú vyučovaciu hodinu na konkrétnu tému. Hlavnou (ale nie jedinou) súčasťou hodiny bude skladanie stavebnice. Pritom žiaci získajú nové vedomosti na danú tému, dozvedia sa čo-to o modeli, ktorý skladajú  a najmä získajú zručnosti, ktoré by inak v takom veku nezískali.

Program pre školy sa dá urobiť jednorazovo, alebo v ňom pravidelne pokračovať. Výhodou pravidelných hodín pre žiakov je viditeľný progres v skladaní, šikovnosti a matematického myslenia. Preto sú aj naše programy a krúžky také obľúbené. Vy si môžete objednať takúto hodinu pre vašu školu alebo triedu aj jednorazovo – na našom webe.

A ak sa vám tento druh vzdelávania zapáči, môžete si nás objednať pravidelne. Napríklad 1 x mesačne počas celého školského roka. 🙂